RASPIS KONKURSA ZA URBANU OBNOVU I REHABILITACIJU PKIC "VOJNO-TEHNIČKI ZAVOD KRAGUJEVAC"


GRAD KRAGUJEVACu saradnji sa
Udruženjem urbanista Srbije
raspisujuOtvoreni, međunarodni, anketni, jednostepeni, anonimni Urbanističko-arhitektonski konkurs za urbanu obnovu i rehabilitaciju prostorne kulturno-istorijske celine „Vojno-tehnički zavod u Kragujevcu“

Dpkumenta za preuzimanje:
1. Raspis konkursa - PDF 
2. KONKURSNI PROGRAM_PKIC VTZ_SRB PDF
3. KONKURSNI PROGRAM_PKIC VTZ_SRB latinica_raspis_23.jun.2022 PDF
4. KONKURSNI PROGRAM_PKIC VTZ_ENG_raspis_23.jun.2022. PDF  


Konkurs se raspisuje kao javna nabavka - konkurs za dizajn, i objavljen je na portalu javnih nabavki: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/95837


Molimo sve učesnike na konkursu da se pridržavaju pravila koja su objavljena u JN –konkurs za dizajn.

Predmet konkursa je urbanističko - arhitektonsko rešenje prostorne kulturno istorijske celine „Vojno - tehnički zavod u Kragujevcu“ – zona I, sa idejnim arhitektonskim rešenjima objekata i parternih površina u njegovom „jezgru“ (prostor „Knežev arsenal“).

Osnovni cilj konkursa je da se, u skladu sa konkursnim zadatkom, značajem i potencijalima lokacije, izabere najkvalitetnije urbanističko-arhitektonsko rešenje, koje korespondira sa okruženjem i prilagođeno je vrednostima ambijenta zaštićene prostorno kulturno-istorijske celine. Težnja je da se kroz konkursne aktivnosti sagledaju aktuelni potencijali prostora, u skladu sa kulturno-istorijskim kontekstom, značajem prostora, uz anticipaciju njegovog budućeg razvoja.Konkursna rešenja, izabrana na osnovu utvrđenih kriterijuma za ocenu dizajna (konkursnih radova), služiće kao osnov za formulisanje planskog rešenja, dalju plansku razradu i realizaciju.

Zadatak konkursa
U skladu sa definisanim zonama intervencija u konkursnom obuhvatu, zadatak konkursaobuhvata:
- U okviru težišne zone (zona 1): urbanističko-arhitektonsko rešenje sa predlogom namena za sve (postojeće i eventualno planirane) objekte u zoni i uređenjem parternih površina; idejno arhitektonsko rešenje sa detaljnom programskom razradom za minimum 2 objekta u zoni, od kojih je obavezno arhitektonsko rešenje objekta mašinske radionice (objekat br. 5)
- U okviru programske zone (zona 2): programski koncept sa volumetrijom objekata, komunikacijama i otvorenim prostorima, a u skladu sa posebnim uslovima i merama zaštite za objekte i prostore u zoni; sve objekte, prostore i sadržaje planirati u kontekstu celine, naročito u kontekstu uspostavljanja vizuelne i programske povezanosti zone 1 i 2.
- U okviru kontaktne zone (zona 3): pravce povezivanja kompleksa sa okruženjem i provera prostornih i funkcionalnih odnosa unutar i izvan kompleksa. Zona se ne mora rešavati u celini, već onaj deo koji učesnik konkursa odredi da je važan za celovitost koncepta.
- Kontekstualno područje (zona 4): provera prostornih odnosa unutar kompleksa, bez intervencija unutar same zone. 


Bruto nagradni fond 8.000.000,00 dinara
Ukoliko do utvrđenog roka pristigne najmanje 5 radova i ukoliko isti zadovoljavaju propozicije konkursa, dodeliće se sledeće nagrade u ukupnom iznosu bruto nagradnog fonda u iznosu od 8.000.000,00 dinara prema sledećoj raspodeli:
- Prva nagrada 4.000.000,00 dinara
- Druga nagrada 2.000.000,00 dinara
- Treća nagrada 1.000.000,00 dinara
- Fond za otkupe 1.000.000,00 dinara

Žiri će raspodelu nagrada izvršiti u svemu prema odredbama Pravilnika, sa mogućnošću i drugačije raspodele nagrada u okviru predviđenog nagradnog fonda.Naručilac se obavezuje da će isplatu za izabrane i nagrađene konkursne radove izvršiti prema odluci žirija, a u skladu sa Konkursnom dokumentacijom – raspisom u roku od 45 dana potvrđivanja Odluke žirija od strane Naručioca.

Način i rok za podnošenje dizajna (konkursnih radova/ponude):
Krajnji rok za podnošenje konkursnih radova isključivo prema obaveštenju u konkursnoj dokumentaciji na Portalu javnih nabavki.Učesnik konkursa predaje konkursni rad elektronski isključivo na Portal javnih nabavki.

Svi grafički prilozi, svaki list u svesci i plakati moraju biti označeni jedinstvenom šifrom u gornjem desnom uglu svakog lista, koja se obavezno sastoji od dva slova i pet arapskih brojeva, koje bira učesnik. Listovi treba da budu označeni rednim brojevima u donjem desnom uglu. Jezik konkursa je srpski ili engleski

Konkursni rad se predaje u zapakovanom/komprimovanom folderu (elektronski .zip, ne veći od 25 MB), isključivo nazvan izabranom šifrom od dva slova i pet arapskih brojeva (npr.„JM82205“). Ukoliko je sadržaj konkursnog rada veći od 25MB, moguće je formirati drugi(po potrebi i treći) zapakovan folder, koji je neophodno imenovati rednim brojem u nastavku izabrane šifre (npr: „JM82205“_2).
Zipovan folder, osim autorske šifre i rednog broja, ne sme da sadrži druge podatke koji bi ukazivali na eventualni identitet učesnika.Svakom učesniku dozvoljava se predaja samo jednog konkursnog rada bez varijantnih rešenja.Učesnik je obavezan da pošalje poštom zapečaćenu neprozirnu kovertu koja nosi naznaku „AUTOR“ i koja je na poleđini označena izabranom šifrom rada. Koverta se šalje na adresu: Grad Kragujevac (Zgrada Skupštine grada, kancelarija 306 A), Trg Slobode 3, 34000 Kragujevac, Republika Srbija. Na koverti ne sme da piše ime autora, da se ne bi narušila anonimnost.
U koverti treba da se nalazi:
- Tekstualni dokument u A4 formatu koji sadrži: korišćenu izabranu šifru; ime/imena autora sa potpisima; ime i prezime lica ovlašćenog za zastupanje (može i ne mora biti jedan od autora); Izjavu o prihvatanju uslova konkursa; elektronsku adresu za dostavljanje odluke žirija; adresu i kontakt telefon; Izjavu u kojoj se autor ili autorski tim izjašnjava o tome da li želi da se na javnoj izložbi rad izloži pod šifrom (anonimno) ili pod imenom autora; Izjavu u kojoj se autor ili autorski tim izjašnjava o načinu raspodele nagrade u procentima, sa podacima i instrukcijama za uplatu za sva navedena lica;
- Odštampan mali plakat za elektronsku izložbu sveden (A4, landscape

Kriterijumi koji će se primenjivati za ocenjivanje konkursnog zadatka
Konkursni radovi će biti vrednovani prema uspešnosti interpretacije složenih konkursnih zadataka navedenih u programu konkursa, kao i prema originalnom i kreativnom pristupu rešenju problema u konkretnim zatečenim uslovima. Pored poštovanja i zadovoljenja uslova iz programa konkursa i konkursnog zadatka, te usklađenosti konkursnog rešenja sa datim uslovima i preporukama, Žiri će vrednovati konkursne radove na osnovu sledećih opštih kriterijuma:

- Karakter i kvalitet unapređenja urbanog identiteta područja u kontekstu neposrednog i šireg okruženja.
- Funkcionalna zaokruženost i integrisanost predmetnog prostora u gradsku matricu.
- Jasan i sveobuhvatan prostorni koncept urbane obnove, prepoznatljiv u osnovnoj ideji.
- Distribucija namena i sadržaja u prostoru, kvalitet i raznovrsnost ponuđenih sadržaja, funkcionalnost predloženog rešenja.
- Obim i struktura predloženih sadržaja, sveobuhvatnost prostorno-programskog rešenja i višeslojnost ponuđenih predloga;
- Skladnost urbanog konteksta u celini i ostvarene vrednosti identiteta svake ambijentalne (pod)celine; Slikovitost, likovnost i višeslojna perceptivnost predmetnog prostora.
- Kvalitet predloženog načina prilagođavanja objekata industrijskog nasleđa potrebama grada i regiona, uz poštovanje principa očuvanja autentičnosti i integriteta građevina i prostora – primenom savremenih modela zaštite i revitalizacije industrijskog nasleđa.
- Urbanističko-arhitektonsko oblikovanje i ambijentalne karakteristike celine i karakterističnih delova:
- Odnos prema širem i neposrednom okruženju i kontaktnom području,
- Integralni pristup zaštiti, očuvanju i unapređenju graditeljskog i kulturnog nasleđa;
- Ekonomska opravdanost i održivost prostorno-programskog koncepta i mogućnost etapne realizacije.
- Dinamičnost korišćenja prostora i aktivno učešće u životu grada.
- Jasnoća prikaza i uverljivost argumentacije.
- Prema napred navedenim ciljevima i kriterijumima, člnovi irija ocenjivaće svaki pojedinačni rad bodovima od 1 do 5, na osnovu čega će se izvršiti rangiranje istih.

Rok za donošenje Odluke o izboru dizajna:
Rok za objavljivanje rezultata konkursa isključivo prema obaveštenju u konkursnoj dokumentaciji na Portalu javnih nabavki.  

Podatak o tome da li je Odluka Žirija obavezna za Raspisivača
Odluka Žirija, donesena u skladu sa ZJN i Pravilnikom, i zasnovana na profesionalnim i etičkim načelima rada, obavezujuća je za Raspisivača (Naručioca) konkursa. Raspisivač se obavezuje da će isplatu za izabrane i nagrađene konkursne radove izvršiti prema odluci Žirija, a u skladu sa Konkursnom dokumenatacijom, kako je navedeno u odeljku vezanom za vrstu i visinu nagrada.

Uslovi za učešće na konkursu
Pravo za učešće na konkursu, u skladu sa čl. 77 Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, br. 91/2019) i čl. 28 Pravilnika o načinu i postupku za raspisivanje i sprovođenje urbanističko-arhitektonskog konkursa („Službeni glasnik RS“, br. 31/2015), imaju fizička lica sa stečenom visokom stručnom spremom iz oblasti arhitekture bez obzira na njihovu teritorijalnu pripadnost i njihov lične osobine, ili pravna lica koja imenuju lice sa stečenom visokom stručnom spremom iz oblasti arhitekture.Učesnici konkursa imaju slobodu da u svoje timove uključe stručnjake iz drugih struka koji bi svojim stručnim stavovima i znanjima doprineli unapređenju konkursnih rešenja, kao i studente.
Učesnik na konkursu ne može biti lice koje je neposredno angažovano na pripremi i sprovođenju Konkursa, odnosno ukoliko je u srodstvu ili neposredno sarađuje sa istim, kao ni lice koje je u upravi ili je zaposleno kod organa koji raspisuje Konkurs.
Svaki učesnik konkursa/ponuđač koji je zvanično preuzeo konkursnu dokumentacijustiče pravo učešća na konkursu.Predajom rada svaki učesnik/ponuđač prihvata propozicije ovog konkursa.Konkursni rad mora biti dostavljen na vreme i na način utvrđen raspisom konkursa.Konkursni rad mora biti izrađen na način tehničko-oblikovne obrade i sadržati svedelove određene raspisom konkursa.

Sastav žirija i izvestioci
Predsednik žirija:
Ivan Radulović, arhitekta, predstavnik Grada Kragujevca, Kragujevac, Srbija
Zamenik predsednika žirija:
Prof. Ivan Rašković, arhitekta, predstavnik Udruženja arhitekata Srbije, Beograd, Srbija
Članovi žirija:
1. Prof. dr Aleksandra Đukić, arhitekta, predstavnik Udruženja urbanista Srbije, Beograd, Srbija
2. Prof. dr Ognen Marina, arhitekta, Arhitektonski fakultet Univerziteta „Sv. Ćirilo i Metodije“ Skoplje, Severna Makedonija
3. Prof. dr Dubravka Đukanović, arhitekta, predstavnik Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture, Beograd, Srbija
4. Prof. dr Saša Čvoro, arhitekta, Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci, BIH
5. dr Veroljub Trifunović, arhitekta, predstavnik Udruženja urbanista Srbije Udruženja „Kragujevac – naš grad“, Kragujevac, Srbija
Zamenici člana žirija:
1. Mirjana Ćirić, arhitekta, predstavnik Udruženja urbanista Srbije
2. Nikola Milanović, arhitekta, predstavnik grada KragujevcaIzvestioci:
1. Jasna Marićević, arhitekta, Beograd, Srbija
2. Lazar Mandić, arhitekta, Kragujevac, Srbija
Sekretar žirija:
Svetlana Jakovljević, Udruženje urbanista Srbije 

Sadržaj konkursne dokumentacije
- Opšti podaci o predmetu nabavke (opšti deo konkursne dokumentacije)
- Program konkursa (Program za otvoreni, međunarodni, anketni, jednostepeni, anonimni urbanističko-arhitektonski konkurs za urbanu obnovu i rehabilitaciju prostorne kulturno-istorijske celine „Vojno-tehnički zavod u Kragujevcu“), koji sadrži:
1. povod, predmet i obuhvat konkursa
2. ciljeve i kriterijume
3. istorijski kontekst
4. karakteristike šireg i neposrednog okruženja van obuhvata konkursa
5. karakteristike prostora u obuhvatu konkusa
6. preporuke iz važećih urbanističkih planova
7. uslove i mere zaštite kulturno-istorijskog nasleđa
8. zadatak konkursa i programske elemente
9. inicijative i predloge
10. pravila konkursa
- Prilozi uz program (podloge i prateća dokumentacija), koji sadrže:
1. informacione grafičke priloge
2. grafičke digitalne podloge
3. uslove službe zaštite spomenika kulture i relevantne odluke
4. izvode iz relevantnih planskih dokumenata
5. foto i video dokumentaciju
6. inicijative i predloge
7. ostalu dokumentaciju

Sadržaj konkursnog rada
1. Grafički prilozi – 2D prikazi: 
1.1. Konkursno područje u kontekstu šireg okruženja
- Konceptualni plan (šira situacija sa predlozima planimetrijske osnove, povezivanja kompleksa VTZ sa zonom gradskog centra, pravcima širenja i organizacijom sadržaja), R = 1:2500
1.2. Kompozicioni plan – plan fizičkih struktura i njihovih prostornih odnosa -Situacioni prikaz, R = 1:1000
1.3. Prostorno-programsko rešenje konkursnog područja (Zona 1 - težišno područje i Zona 2 - programsko područje)
- Plan sklopa (obeležen razmeštaj namena na osnovi kompleksa, spratnost izgrađenih struktura, kolske i pešačke trase, pristupi objektima, mreža otvorenih prostora i razmeštaj zelenila, generalno nivelaciono rešenje), R = 1:1000
1.4. Urbanističko-arhitektonsko rešenje težišnog područja (Zona 1 - težišno područje):
- Situacioni prikaz sa osnovama objekata i rešenjem partera (parterno uređenje, rešenje saobraćajnih površina (kolskih, pešačkih, stacionarnih) i uređenja zelenih površina),
- Idejno rešenje objekata (minimum za dva objekta od kojih je obavezno idejno rešenje Mašinske radionice), R = 1:250: Osnove svih etaža i krova; Karakteristični preseci sa obuhvatom silueta susednih objekata i ambijenata na trasi preseka; Karakteristični izgledi sa obuhvatom izgleda susednih objekata i ambijenata na trasi izgleda.2. Grafički prilozi – 3D prikazi:
2.1. 3D prikazi kompleksa sa obuhvatom susednih ambijenata i objekata po izboru konkurenta, od kojih je obavezan Panoramski prikaz iz uvodnih pravaca u kompleks
2.2. 3D prikazi karakterističnih ambijenata u kompleksu po izboru konkurenta
3. 3D animacija
4. Sveska sa tekstualnim i grafičkim prilozima (A4 landscape, 150 PPI):
Obrazloženje rešenja (kao dopuna grafičkim prilozima), pregledno struktuirano i pripremljeno prema traženim ciljevima i kriterijumima konkursnog programa;
- Tabele sa bilansima kapaciteta i ostvarenih urbanističkih parametara po namenama i funkcionalnim celinama (blokovskim segmentima) i ukupni bilansi kapaciteta ostvareni konkursnim rešenjem;
- Prikaz toka ostvarenja ponuđenog rešenja (prostornog, ekonomskog, tehnološkog...), od postojećeg do planiranog stanja, u obliku koji odgovara učesnicima (likovno -dijagramski – opisno - šematski);
- Svi grafički prilozi svedeni na A4 format.
5. Mali plakat za elektronsku izložbu (jpg, 1920x1440 piksela, landscape, 300 PPI

Uslovi i način preuzimanja konkursne dokumentacije
Konkursna dokumentacija se preuzima sa Portala javnih nabavki (link ka portalu javnih nabavki biće naveden u obaveštenju o raspisu konkursa). Pitanja i zahtevi za dodatnim informacijama ili pojašnjenjima dostavljaju se isključivo preko Portala javnih nabavki. Odgovori žirija na postavljena pitanja, isključivo samo na pitanja u vezi sa raspisom I programom konkursa, objaviće se na Portalu javnih nabavki. Link za preuzimanje podloga i prateće dokumentacije objavljen je na Portalu JN.

Konkursni rokovi
Rok za podnpšenje konkursnih radova i objavljivanje rezultata konkursa isključivo prema obaveštenju u konkursnoj dokumentaciji na Portalu javnih nabavki.

Rezultati će biti objavljeni na Portalu javnih nabavki, na internet strani Konkursa: www.arsenal-kragujevac.com i Udruženja urbanista Srbije: www.uus.org.rsNagrađeni i nenagrađeni radovi, u elektronskom formatu biće postavljeni na internet strani Konkursa: www.arsenal-kragujevac.com i na internet strani Udruženja urbanista Srbije: www.uus.org.rs u roku od 2 dana od dana objavljivanja rezultata konkursa. Uz sve radove biće objavljeni osnovni podaci: šifra rada, nagrada, ime(na) autora ukoliko drugačije nije naznačeno u prijavi za Konkurs

Powered by WebExpress