ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ЖИРИЈА ВТЗ 1 
Крагујевац

Образложење жирија

Документа за преузимање:
1. Образложење жирија PDF
2. Образложење жирија WORD 

I НАГРАДАРад 04 , шифра аутора „DA58634“

У првонаграђеном раду конкурсно решење је у највећој мери одговорило на прилагођавање вредностима постојећег амбијента заштићене просторно-историјске целине предметног комплекса „Војно-техничког завода“, као и на уклапање у контактно подручје, непосредно и шире окружење у обликовном и функционалном смислу. Поштован је културно-историјски контекст уз понуду богатог програмског оквира. Фокус решења је на јавне садржаје, на културу и уметност за младе, а у центру је садржај филмске индустрије и едукације, уз гејминг центар, перформанс арену и музеј аутомобила којима се обогаћује културна, образовна, туристичка и пословна понуда града.

Рад је успешно одговорио на захтеве учвршћивања идентитета целине и препознатљивост амбијента, предлагањем постепеног увођења експерименталних објеката у функцији цивилног сектора на којима би се проверавали квалитети уклапања као и ефекти увођења нових садржаја на економску и социјалну оправданост и одрживост решења.

Нови експериментални објекти који би могли да се прилагођавају различитим садржајима и програмима су тачкасто уведени у постојећи амбијент уз могућност независног функционисања. Увођењем ових објеката омогућило би се парцијално активирање појединих зона комплекса.Да би се олакшала читљивост простора и оснажио идентитет, планирана је кула- медијски торањ, делимично транспарентни објекат који не нарушава постојеће вредности амбијенталне целине, већ га оснажује и уводи нови архитектонски израз данашњег времена.Посебну пажњу рад је посветио активирању партера комплекса увођењем урбаних башти и квалитетног дизајнираног мобилијара који омогућава његово несметано коришћење од стране различитих корисника.

II НАГРАДАРад 14 –шифра аутора „МЕ14141“

Рад са радном шифром 14 понудио је решење које је, одговорило у потпуности пројектном задатку и критеријумима Конкурса.Просторно-програмско решење – Општа карактеристика и квалитет овог рада је задржавање постојеће концепције уређења централног простора тежишне зоне - парка, тргова и комуникација, са свим постојећим елементима (споменици, платои, фонтане, бисте и др).и померање тежишта интервенције на суседни блок 2 (пресерај и артиљеријска радионица, чаурница, ковачница, лакирница, каросерија).

Унапређење урбаног идентитета подручја постигнуто је формирањем нове функционално-технолошке организације простора кроз трансформацију и реконструкцију постојећих производних објеката у култуно-уметничке и образовне садржаје, уз афирмацију и унапређење постојећих јавних простора и формирање нових тргова (позоришни трг, трг филхармоније) и пешачких токова који их повезују.Саобраћајно решење се ослања на постојећу саобраћајну мрежу унутар комплекса уз њену надградњу, a мирујући саобраћај у контактним зонама. Посебна пажња је посвећена вези подручја ВТЗ са градским саджајима у окружењу. Формирањем „историјске осовине“ предлогом новог пешачког моста успоставља се веза између простора Старе цркве и Скупштине са Тржницом и Градским центром са друге стране Лепенице. Саобраћајни приступ је ободним саобраћајницама, без пресецења трга и пешачке зоне моторним саобраћајем. Паркирање је планирано по ободу блока иза цркве, са приступима појединим целинама.Урбанистички показатељи – у текстуалном делу дат је приказ остварених параметара и капацитета изградње по зонама и блоковима, као и оквирна процена трошкова ре реконструкције, изградње и опремањаОднос према наслеђу –Предложеним решењима чувају се заштићене фасаде објеката и иницијалних кровних равни, а волумени предложених програма уклапају се у спољне габарите објеката.

Нови пешачки мост омогућио би квалитетније повезивање објеката у оквиру ПКИЦ Милошев венца са обе страна реке Лепенице, као и везу ВТЗ са ПКИЦ Старо градско језгроЕтапност – Фазе реализације су приказане уопштено и односе се на списак потребних корака у реализацији и начину финансирања пројекта рехабилитације ВТЗ. Спровођење планираног решења захтева углавном улагања у партер и мобилијар, а планирани објекти су комерцијални што је повољно у погледу економичности.Графичка презентација је комплетна, квалитетна са посебно запаженим тродимензионалним приказом

ТРЕЋА НАГРАДА Рад 08 –шифра аутора „ВА11314“

Предметни конкурски је фокусиран на изналажење оптимално урбанистичког решења за комплексне затечене саобраћајне и функционалне проблеме како за предметно подручје тако и за контактно и шире подручје. У раду се предлаже измештање железничког и аутомобилског саобраћаја и стварање нове интегрисане пешачке мреже која би оживела дат простор, као и интегрисање два платоа – постојећа отворена јавна простора преко Лепенице.

На месту саобраћајних површина планирају се површине зеленила и рекреације – трим стазе, дечија игралишта и сл., а корито реке се каскадно уређује и пејзажно обликује. Саобраћај у комплексу је предвиђен да функционише по принципу Park and Walk, у складу са чим је одређена позиција 4 нове јавне подземне гараже.Концепт се заснива на иновативно – креативном кампусу, плаво-зеленој урбаној оази у центру Крагујевца обликованој у духу савременог стила живота , а која би осликавала све неопходне квалитете отвореног јавног градског простора. Истовремено, локација је препозната као место будућег заједничког развоја Универзитета у Крагујевцу, јавних садржаја града и иновативних делатности ослоњених на знање.

У Зони 1 предвиђено је наглашавање парковског амбијента са пејзажно – архитектонским интервенцијама, са унапређењем пешачких садржаја, а у Зони 2 предвиђено је задржавање индустријског пејзажа уз реконструкцију индустријске архитектуре у приземљу, а у вишим спратовима додавање „лебдећих“ транспарентних структура у стаклу.Предвиђа се задржавање индустријских димњака као урбаних репера.Решење предвођа формирање 14 отворених јавних простора, 10 тематских коридора - пешачких стаза: Стари мост, Арсенал променада, Историјски коридор, Теch коридор, Креативни коридор, Експo коридор, Бизнис коридор и коридор уз Лепеницу, као и 5 паркова: Арсенал парк, Универзитетски парк, Пиротехника, Лепенички парк и Амфитеатар, чиме се доприноси формирању зелено-плавог прстена око комплекса и умрежавању пешачких стаза и отворених простора.

УВЕЋАНИ ОТКУПРад 03 –шифра аутора „АА10052“

Предложено решење предметни обухват Војно-техничког завода посматра кроз доминантан принцип обликовања јавних простора, тргова и новостворених амбијенталних целина између зграда. Овакав концепт се гради путем предлога уклањања великог броја објеката унутар комплекса, који немају споменичку вредност. Трансформацијом постојећих просторних капацитета у претежно јавну намену дефинишу се трасе комуникација као основних просторних кодова.

Рад се, између осталог, посебно издваја односом према реци Лепеници.Активацијом приобаља настаје још један вредан простор јавног карактера, суптилног односа према затеченом амбијенту и његовим основним вредностима. Савременим архитектонским језиком будућим корисницима испричана је прича о историји овог простора и његовом наслеђу.Програмски садржаји су испуњени доследно кроз увођење високог образовања, алтернативног становања, музеја, пословања, иновационог и технолошког центра, трговине и угоститељства у постојеће објекте Војно-техничког завода након њихове адаптације и реконструкције. Већи стамбени капацитети у овом су раду планирани изван обухвата конкурса. Вредан саставни део слике простора чини зелена структура. У раду је зеленило посебно наглашено и истиче се у целокупној презентацији решења.Комплетна је техника презентације решења на високом нивоу, са јасним и читљивим визуалним идентитетом. У урбанистичком смислу рад није понудио ширу анализу увезивања целине комплекса са градом. Саобраћајно решење се ослања на постојећу матрицу, с тим да се уводи интегрисани саобраћај у средиште комплекса.

Режим доминантних кретања пешака и бициклиста предвиђа два нова моста преко Лепенице, један у правцу улице 27.марта, а други иза Машинске радионице. Унутар самог комплекса планирана је подземна гаража у зони дворишта зграде управника Завода. Постојећа траса железничке пруге предложеним решењем задржава се у потпуности.Овај рад се у односу на друге пристигле радове издваја оствареним капацитетом јавних простора и садржаја, интерпретацијом веза између различитих видова кретања корисника у кругу завода те суптилним односом до затеченог природног амбијента реке и зелене структуре града.

ДВА ЈЕДНАКОВРЕДНА ОТКУПА

Рад 05, шифра аутора"CF47865"

Дизајн пројекта веома добро интегрише урбане мултиплицитности проистекле из нових урбаних просторних парадигми, урбане обнове индустријског наслеђа и осетљиве економске одрживости процеса урбане трансформације повезујући га са просторном реалношћу града. Квалитет истраживања спроведеног кроз комплексно мапирање нових програма и фаза развоја нових интервенција праћених анализом економских параметара омогућава свеобухватно разумевање подобности и одрживости пројекта.

Главни просторни концепт пројекта заснован је на мрежи јавних простора у виду новог урбаног парка који интегрише комплексне и разноврсне програме који се уводе у овој области. Квалитет јавних површина изграђен је на разрађеном саобрац́ајном плану са интеграцијом пешачког, бициклистичког и аутомобилског саобрац́аја у јединствену целину и употпуњен распоређеним и разрађеним зеленилом које је пројектовано за отворене површине, али је предвиђено и као интегрални део. део ентеријера одабраних објеката. Главне концептуалне позиције употпуњене су одличним цртежима који пружају широк сценарио, некако сложен, али и веома уверљив о секвенцама урбане трансформације у специфичном урбаном контексту. Аутори су креирали специфичан алгоритам за оптимизацију који је искључиво коришц́ен за развој просторних уређења.

Међутим, имплементација високоградње стамбене структуре у непосредној близини високо цењеног историјског и културног наслеђа и објеката препозната је као проблематична у смислу обима, али и у смислу прикладности и одрживости будуц́ег развоја. . Иако је жири препознао неопходност стамбене изградње у зони од интереса за будуц́е становнике која ц́е донети одрживост и животност простора, предложени предлог донекле не пружа решење које ц́е бити у складу са квалитетом и осетљивошц́у целокупног простора. просторни концепт.Укупан квалитет предложеног концепта препознат је по његовој стратешкој снази која се одражава на генеричке услове савременог живљења али и разумевању и успостављању меке везе са постојећим контекстом и наслеђем индустријског подручја града као нуклеуса специфичног друштвеног и културног простора. Сложеност и предложена интеракција дизајна различитих система од комуналне инфраструктуре до дигиталних алата је веома цењена. Предложени дизајн јавног простора приказује највероватније или најпожељније сценарије будућег развоја градова као одличне прилике за одрживија и просперитетнија друштва и урбане заједнице.

Рад 09, шифра „МА12022“

У конкурсном раду је у највећој мери преузето решење из важећег Плана детаљне регулације за предметно подручје из 2017. године уз измену намене простора која би, према ауторима, доринела формирању „новог града“. Аутори су делимично прилагодили предлог да одговори на вредности постојећег амбијента заштићене просторно-историјске целине предметног комплекса „Војно-техничког завода“, као и да га уклопе у контактно подручје, непосредно и шире окружење у обликовном и функционалном смислу. Објекти спратности тринаест и петнаест спратова намењени становању су пандан сличним објектима у граду, али са друге стране нарушавају идентитет комплекса, нарочито дрвена стамбена кула која делимично контрира културно-историјском контексту.

Предложен је интересантан програмски оквир, са фокусом на агроиндустрију, пословање у виду микроиндустрије, филмску индустрију и образовање, музичку школу и острво историје, али није урађена анализа оправданости изградње. Рад је успешно одговорио на захтеве обликовања отворених јавних простора и препознатљивост амбијената, предлагањем линијских паркова који би повезивали две стамбене куле, од којих би један био у функцији рекреације. Изградњом прилазних пјацета испред заштићених објеката и њиховим умрежавањем, омогућило би се парцијално активирање појединих зона комплекса у нивоу партера.

Powered by WebExpress