URBANISTIČKO-ARHITEKTONSKI KONKURS
ZA URBANU OBNOVU I REHABILITACIJU PKIC „VOJNO–TEHNIČKI ZAVOD“ U KRAGUJEVCU

Obaveštenje u vezi sa raspisivanjem novog urbanističko-arhitektonskog Konkursa za urbanu obnovu i rehabilitaciju PKIC „Vojno–tehnički zavod“ u Kragujevcu

Download:
1. Obaveštenje PDF

Na sastanku predstavnika Naručioca (Gradska uprava za razvoj i investicije),Sprovodioca (Udruženje urbanista Srbije), Gradske uprave za finansije i javne nabavke(Sekretarijat za poslove javnih nabavki), na kome su prisustvovali i gradonačelnik gradaKragujevca, Nikola Dašić, pomoćnik gradonačelnika za međunarodnu saradnju (i koordinator Radnog tima za preduzimanje aktivnosti na rehabilitaciji PKIC) BorisKovačević i Glavni urbanista grada Kragujevca, Ivan Radulović, zauzet je zajednički stav o raspisivanju novog urbanističko-arhitektonskog Konkursa za urbanu obnovu irehabilitaciju PKIC „Vojno–tehnički zavod“ u Kragujevcu, u najkraćem zakonski mogućem roku(što je u vezi sa prethodno obustavljenim postupkom br. 404-34/22-XXIV od 9.juna2022.godine), odnosno u petak, 24.juna 2022.godine.

Krajnji rok za podnošenje konkursnih radova biće takođe u najkraćem zakonski mogućemroku, odnosno do ponedeljka, 4.jula 2022. godine u 13 časova.

Način preuzimanja konkursnedokumentacije, kao i način podnošenja konkursnih radova i autorskih koverti odvijaće sena način koji će biti detaljno opisan (u okviru ostalih pravila konkursa) na portalu javnihnabavki, uz napomenu da je posebno važno poštovati rok za uručenje autorske koverte, kaoi sve konkursnim programom zahtevane radnje koje osiguravaju anonimnost učesnika doobjavljivanja rezultata konkursa.

Očekuje se da rezultati konkursa budu objavljeni u utorak,12.jula 2022.godine do 15 časova.Kako je raspisivanje međunarodnog konkursa kruna svih dosadašnjih aktivnosti na pokušajurevitalizacije i rehabilitacije PKIC „Vojno–tehnički zavod“, a imajući u vidu značajinstitucije konkursa, kao i činjenicu da se odazvao odgovarajući broj učesnika, čiji suradovi (prema opštoj oceni žirija) izuzetno kvalitetni, grad Kragujevac čvrsto jeopredeljen da ovaj konkurs sprovede do kraja, u skladu sa zakonom.

Zaključeno je da jeraspisivanje i sprovođenje konkursa u najkraćem zakonski mogućem roku, najispravniji načinda se prevaziđe kolizija pravnih normi, čije je naknadno tumačenje onemogućilo da sezapočeti postupak okonča na zadovoljstvo, kako Raspisivača konkursa (grad Kragujevac), takoi Sprovodioca, ali i svih učesnika konkursa.

Eliminacija radova brojnih timova urbanistai arhitekata na osnovu različitog tumačenja rokova za slanje (odnosno uručenje) autorskihkoverti je neprihvatljiva, pa se raspisivanjem novog konkursa (sa najkraćim mogućim rokom)omogućava da se u isto vreme uvaže svi učesnici konkursa i ispoštuje zakonska procedura,sve do okončanja postupka sprovođenja konkursa.

Grad Kragujevac se zahvaljuje na razumevanju, i istovremeno moli sve učesnike konkursa da,imajući u vidu zahtevnu proceduru sprovođenja „konkursa za dizajn“ u skladu sa Zakonom ojavnim nabavkama, po raspisivanju novog konkursa, blagovremeno pošalju konkursne radove(i uruče autorske koverte), u skladu sa zadatim konkursnim rokovima.

U Kragujevcu,
glavni urbanista grada Kragujevca
17.06.2022 .godine

Powered by WebExpress